DTU Aqua anbefaling moderfisk Gudenå 2019

24-10-2019

I har bedt DTU Aqua om råd og vejledning omkring årets opfiskning af havørredmoderfisk. I den forbindelse har vi spurgt Jer omkring tidligere års opfiskninger. I har også kommet med konstruktive forslag til opfiskning af moderfisk i 2019 - se boksen.

 

John E. har oplyst følgende:

Forslaget går ud på at bruge LSF rød og grå zone med start ved Løjstrup Dambrug, elfiskning til udløbet i Gudenåen og sejlads af Gudenåen til landgang ved Langå Camping/Marina. Strækningen er 2 Km.
Tanken bag forslaget er følgende:


Vi tror der er en del gydemodne fisk, der aldrig passerer stryget ved Løjstrup Dambrug, specielt ikke hvis vandstanden er lidt lav.

Det vil derfor have en mindre indflydelse på gydebestanden i Lilleåen, hvis vi tager moderfiskene inden dette "filter".

Før stryget blev lavet var der en spærring ved Løjstrup og elfiskeriet i Lilleåen efter moderfisk til GØF foregik derfor altid herfra og til udmundingen.

 

Helt overordnet skal man ved opdræt af ørreder til udsætning undgå indavl, dvs. at der skal anvendes et tilstrækkeligt stort antal moderfisk. Derfor skal dette som hidtil indarbejdes i årets opfiskning af moderfisk.

 

På baggrund af de dårlige bestandstætheder af naturlig produceret yngel fra gydning i tilløbene til Gudenå fra Tangeværket til Hadsten Lilleås udløb i Gudenåen og den lille bestand af gydemodne havørreder på denne strækning vil vi ligesom sidste år anbefale, at denne strækning friholdes for opfiskning af havørredmoderfisk.

 

Hadsten Lystfiskerforening har, som beskrevet i boksen, foreslået at elfiskeriet foregår på to strækninger hhv. i Hadsten Lilleå fra Løjstrup Dambrug og i Gudenå fra Lilleåens udløb til Langå Camping. DTU Aqua kan anbefale dette. Hvis man allerede har fanget et tilstrækkelig antal moderfisk i Lilleå så bør man friholde opfiskning i Gudenå.

 

På baggrund af de store afstrømninger i efteråret 2019 kan man forvente at mange af opgangsfiskene allerede er trukket forbi stryget ved Løjstrup Dambrug.

 

Såfremt man ikke opnår tilstrækkeligt med moderfisk på de to strækninger vil vi derfor anbefale, at man udvider elfiskeriet ved at inddrage samme strækning i Hadsten Lilleå, som blev elfisket i 2018.

 

Venlig hilsen

 

Jan Nielsen og Finn Sivebæk

24. oktober 2019


Sidst Redigeret 24-10 2019 af Per Frost Vedsted