Fornyelse miljøtilladelse Skibelund havørredopdræt

Viborg Kommune har varslet at vores miljøgodkendelse skal fornyes her i foråret.
Vi skal indsende nogle oplysninger om anlægget sammen med ansøgning.

 

Som aftalt i forbindelse med tilsyn 2018, skal vi have revurderet jeres miljøgodkendelse.

Grundlaget for krav om revurdering er dambrugsbekendtgørelsens §5 - kommunen skal regelmæssigt og minimum hvert 10. år revurderer miljøgodkendelsen. Jeg har registreret, at jeres miljøgodkendelse er meddelt d. 7. juni 1995. I henhold til bekendtgørelsens § 7, skal vandindvindingstilladelse revurderes samtidig med miljøgodkendelsen.
 
Da I har et godkendt foderforbrug under 100 tons kan I revurderes efter reglerne om foderkvote jf. dambrugsbekendtgørelses kapitel 4 samt bilag 3-6 og 8.
 

Til brug for revurderingen har jeg brug for følgende:
 
En beskrivelse af dambrugets indretning og drift, herunder:

  • Vandindtag
  • Renseforanstaltninger
  • Forbrug af medicin og hjælpestoffer
  • Slamlager
  • Osv.
  • Målfast plan over dambrugets indretning der viser vandstrømmen gennem anlægget, placering af renseforanstaltninger, deponeringer og målesteder.
  • Beskrivelse af afgitring.
  • Kopi af driftsjournal for 2018.
  • Dokumentation for, at miljøkvalitetskrav til medicin og hjælpestoffer er overholdt.
  • Med hensyn til punkt 5 vedhæfter jeg eksempel på regneark, der kan benyttes til dokumentation af miljøkvalitetskrav for medicin. Til dokumentation for hjælpestoffer kan en fortyndingsberegning (poolsim) benyttes, men der kan også benyttes en mere simpel og konservativ beregning af udløbskoncentrationer ved en given behandling.

 
Ansøgning om revurdering af miljøgodkendelse og vandindvinding med tilhørende oplysninger skal sendes til Viborg Kommune inden d. 1. april 2019.

25. februar 2019


Sidst Redigeret 25-02 2019 af Per Frost Vedsted