Forslag til behandling på generalforsamling i Gudenåens Ørredfond -2

Poul Jeppesen har fremsendt forslag til behandling på generalforsamling i Ørredfonden:

Til alle beslutningstagere


Vedr. undersøgelsen "Hvor bliver havørrederne af i Gudenå"
Det giver god mening, at sætte ind overfor tilbagegangen af havørreder i Gudenåen, og iøvrigt i alle de andre vandløb i DK, hvor den samme tendens gør sig gældende.


Derimod giver det ikke så god mening
, at bruge store økonomiske ressourcer på, hvorfor bestandene er på retur - heller ikke en smoltundersøgelse. I følge biologer og for almindelige lystfiskerøjne, så er hoved forklaringen, at prædationen i vandløbene og havet de sidste 25 år er accelereret. Øverst på ranglisten står skarven. Dens rolle er der i forvejen lavet mange undersøgelser af over i Europa.


For Gudenåens vedkommende er der fra 1995 et tydeligt sammenfald mellem kurven, der viser fald i ørred - fangster (BSF) og vækst i antallet af skarver (DTU). Nogenlunde samtidig er vandet blevet klarlagt af vandremuslinger. Det har givet bedre forhold for gedder, som sikkert forsyner sig med både smolt og op- og nedtrækkende ørreder. Dertil kommer en lokal fredning af gedderne, som førhen i et vist omfang blev hjemtaget eller endte på bredden som ræveføde.
Derudover er der i åen også prædation fra andre fisk og pattedyr, og den fortsætter også i hav og fjord -med skarver, sæler og marsvin.
Også krebs i gydebækkene kunne være en faktor.

Så havørrederne i Gudenåen er udsat for en prædation, som overtrumfer den naturlige produktion i gydevandene og de udsætninger som finder sted, og det vil, som vi har set, betyde en kontinuerlig tilbagegang.


Også kvaliteten af gydeområder (tilsanding) kan have en betydning
Så der er kendte forhold nok, som indikerer at det ikke er undersøgelser der er behov for, men at handling er påkrævet, hvis bestanden skal opformeres.

Så alternative forslag til indsatser kan være:
Vedr. skarverne (ifølge Danmarks førende skarvekspert) Holde dem væk fra ferskvand - og begrænse bestanden - Ingen af delene er lette. Erfaringerne fra Skjern Å med systematisk jagt, bortskræmning, oliering af æg på ynglepladser gav resultater. Et oplagt mål for Gudenåen vil være bortskræmning fra Randers havn, hvor mange hundrede skarver nærmest har fast opholdsted, og tager told af lokale og forbipasserende fisk Optimere gyde og opvækstforhold.
Arbejde for en ændret og måske større udsættelse af smolt - indsamle viden om muligheder.


Saml og udnyt faglig viden og ressourcer der allerede er i landet -Sportsfiskerforbundet - DTU ( NIels Jepsen, Danmark førende skarvekspert) - Repr. fra § 7 udvalget - Fersvandsfiskeriforeningen. oa. Arbejdet kunne som nu organiseres med alle de kræfter, der aktuelt er i gang omkring Gudenåen, og på sigt koordineres under en landsdækkende paraply og koordineret af Sportsfiskerforbundet.

Konklusion: Drop smolt-undersøgelsen -udnyt eksisterende viden, og brug ressourcerne på at gå i gang med løsningen.


Poul Skovbjerg Jeppesen

12. februar 2019


Sidst Redigeret 12-02 2019 af Per Frost Vedsted