Tangeværkets pligtudsætning

Tangeværkets pligtudsætning

Efter Miljøstyrelsen traf endelig afgørelse vedr. pligtudsætningen 13.sept 2019 har der været usikkerhed om hvem der skal håndhæve pligtudsætningen og hvem der skal fastsætte størrelsen af pligtudsætningen.

Den endelige afgørelse i påklaget af Tangeværket, men Miljøstyrelsen mener ikke denne klage har opsættende virkning, dvs. den gælder fortsat selvom klagesagen løber.

Det er nu langt om længe lykkedes at få en afklaring på hvem der skal håndhæve pligtudsætningen, men det er endnu uafklaret hvem der skal fastsætte stø

Hidtidige praksis
Tidligere var det Fiskeristyrelsen med fiskerikontrollen som udførende myndighed der førte tilsyn og håndhævede pligtudsætningen.

Pligtudsætningens størrelse blev tidligere fastsat af DTU Aqua idet Miljøstyrelsen blev involveret.

Ny praksis
Fremover er det Viborg Kommune der skal håndhæve pligtudsætningen:
"Da Miljøstyrelsen har truffet en afgørelse efter vandløbslovens § 37a, og da klagen over denne afgørelse ikke har opsættende virkning, jf. vandløbslovens § 82, stk. 6, skal Miljøstyrelsens afgørelse efterkommes inden udløbet af den frist, der er fastsat herfor i afgørelsen. Miljøstyrelsens afgørelse efter vandløbslovens § 37a er at anse som et påbud, og det er derfor Viborg Kommune, der skal påse, at denne efterkommes, se Vandløbslovens §54, stk. 2:

"Vandløbsmyndigheden påser, at påbud og forbud efter denne lov efterkommes, og at vilkår fastsat i tilladelser overholdes" - Det fremgår derudover af vandløbslovens § 37 a, at denne pligtudsætning skal ske i henhold til planer udarbejdet i medfør af fiskeriloven."

Det er uklart hvem der fremover skal fastsætte størrelsen på pligtudsætningen.

Ørredfonden presser på for at der også kommer en afgørelse herpå.

Nu skal Viborg Kommune lige have mulighed for at sætte sig ordentligt ind i sagen - de er først sent i forløbet blevet involveret selvom de er vandløbsmyndighed.

8. november 2020


Sidst Redigeret 08-11 2020 af Per Frost Vedsted