Fiskeristyrelsens regler for lyst- og fritidsfiskeri

Reference: Information vedr. fiskepleje og fiskeriregler vedr. lyst- og fritidsfiskeri fra Fiskeristyrelsen


Redskaber i ferskvand
Det er ikke tilladt at anvende vodredskaber, trawl, flydegarn, toggergarn og lignende, garnredskaber samt ruser og fiskegårde i åer, bække, kanaler, grøfter og lignende vande.
Dog må ruser anvendes i åer og vandløb fra og med 1/8 til og med 15/10, hvis bag-rusens mindstemaskemål er 32 mm (hel-maske), eller hvis rusen er forsynet med et vindue på 14 x 14 cm med mindstemaskemål på 32mm. Vinduet skal være placeret på oversiden af rusen mellem sidste og anden sidste bøjle.

Fritidsfiskeri i ferskvand
Ikke tilladte fangstmetoder:

  • Trawl og andre fiskeredskaber som spiles med skovle eller lignende, herunder oterfiskeri.
  • Elektricitet, eksploderende, giftige eller bedøvende stoffer, samt tørlægning.
  • Stangning eller hugning ved kunstigt lys.
  • Spærring med kunstig lys eller elektricitet.
  • Stangeredskaber, lystre, ålekam, spyd og pile med modhager, skrabepilk,skydevåben, pulsing af fisk i redskaber og huggeredskaber (rykfiskeri).

Fredningsbælter
I vandløb er det forbudt at fiske inden for 50 m fra ind- eller udløb af en kunstig fiskepassage. I selve fiskepassagen er alt fiskeri forbudt.
I søer, som er større end 10 hektar, er der ved ind- og udløb af åer og bække, som er bredere end 1 m, et fredningsbælte på 50 m. I dette fredningsbælte må der kun fiskes med stang og snøre.

Fiskeretten
I ferskvand tilhører fiskeretten som udgangspunkt grundejeren af bredden. Ejeren og dennes husstand, skal ikke have lyst- eller fritidsfiskertegn, når de fisker fra egen grund/i eget fiskevand.


Afstandsregler
Ruser, garnredskaber, fiskegårde og andre redskaber, skal placeres, så der altid er mindst to tredjedele af vandet, som er redskabsfrit. I vandløb skal de to tredjedele være sammenhængende.

Afstanden mellem 2 redskaber i ferskvand skal være 100 m i breddens retning. Er længden af fiskeretten mindre end 100 m, må du opstille én ruse, dog med en minimumsafstand til nærmeste anden ruse på 50 m. Afstanden måles mellem de dele af redskaberne, som er tættest på hinanden. Pælesatte redskaber
Samtlige pæle, i et pælesat redskab, skal til enhver tid, have en højde af mindst 1 m over vandoverfladen.
Når fiskeriet afsluttes, skal alle pæle tages op og fjernes af hensyn til sejlads og andet fiskeri.

Stoprist eller spærrenet i ruseredskaber
I alle redskaber, hvor der anvendes ruser, skal der monteres enten en stoprist eller et spærrenet af hensyn til fugle og pattedyr. Et spærrenet skal monteres, så det slutter tæt i rusens forreste bøjle. Maskestørrelsen
i spærrenettet må højest være 75 mm fra knude til knude (halvmaske). En stoprist skal være fremstillet i stål eller et andet materiale, som er godkendt af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. Stopristen skal monteres, så den slutter tæt til rusens forreste kalv. Rammen skal være 170 x 170 mm og være delt af et kryds, så ingen sider i de 4 kvadrater, overstiger 85 mm.

I ferskvand
Alle fiskeredskaber skal forsynes med et tydeligt, forsvarligt fastgjort, vejrbestandigt
mærke over vandspejlet. På mærket, skal der påføres det matrikelnummer, som har fiskeretten samt navn
og adresse på den, som fisker med redskaberne.
Hvis fiskeren har pligt til at indløse fritidsfiskertegn, skal dette nummer også påføres redskaberne.


Sidst Redigeret 02-03 2020 af Per Frost Vedsted