GENERALFORSAMLING 2015 - indkaldelse & forslag

Indkaldelse og dagsorden iht. vedtægterne

Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening indkalder til ordinær generalforsamling i
                            Nørgaards Højskole, Vestre ringvej 9, 8850 Bjerringbro
                               Torsdag d. 3. december 2015 kl. 19:00

Dagsorden:

1.Valg af dirigent

2. Valg af 2 stemmetællere

3.Formanden aflægger bestyrelsens beretning

  • Orientering fra Juniorklubben
  • Orientering fra Vandplejeudvalget
  • Orientering fra Gudenåens     Ørredfond
  • Orientering fra Gudenåsammenslutningen


4.Kassereren aflægger regnskab

5. Indkomne forslag
Indkomne forslag offentliggøres på foreningens hjemmeside www.bjerringbro-sportsfisker.dk senest 8 dage inden generalforsamlingen

6. Orientering om budget herunder kontingent
Bestyrelsen fremlægger budget og kontingentsatser for 2016

7.Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg som bestyrelsesmedlemmer (2-årig periode) er:
  - Jan Ottesen - modtager genvalg
  - Nicolai Parbst - modtager genvalg
  - Per Frost Vedsted  - modtager genvalg

 

8.Valg af bestyrelsessuppleanter,  revisor og revisorsuppleant
På valg som bestyrelses-suppleant for 1-årig periode er:
  - Jesper Hougaard, bestyrelses suppleant - modtager genvalg 
  - Lars Wiis Jensen, bestyrelses suppleant - modtager genvalg

På valg som revisor for 2-årig periode er:
  - Niels-Jørgen Ottesen, revisor - modtager genvalg

På valg som revisor suppleant for 1-årig periode er:
   - Kim Sørensen - modtager genvalg

9.Eventuelt
Herunder uddeling af pokaler for årets største laks, havørred og juniorfisk.

Efter generalforsamlingen er foreningen som vært ved en franskbrød m/rullepølse eller ost, øl/vand, æblekage med kaffe.

/Bestyrelsen 

9. oktober 2015


Sidst Redigeret 28-11 2015 af Per Frost Vedsted