Jvf. vedtægter offentliggøres forslag der skal behandles på generalforsamlinger her på hjemmesiden

 

********** Forslag nr. 1 *****************

Forslagsstiller: Bestyrelsen

Ændring af vedtægterne §4 Kontingent, stykke 1
Før
"Kontingent og indskud fastsættes af bestyrelsen og forelægges på den årlige generalforsamling. Juniorer betaler ikke indmeldelsesgebyr"

Efter:
"Kontingent og indmeldelsesgebyr fastsættes af bestyrelsen og forelægges på den årlige generalforsamling. Juniorer betaler ikke indmeldelsesgebyr."

Begrundelse for forslaget: Der er tale om indmeldelsesgebyr og ikke et indskud. Et indskud skal man tilbage betale ved udmeldelse og det har aldrig været hensigten. Bemærk at BSF pt. ikke opkræver indmeldelsesgebyr.

********** Forslag nr. 2 *****************

Forslagsstiller: Bestyrelsen

Ændring af vedtægterne §5 Bestyrelsen

Før:
3. Formanden tegner foreningen over for Viborg kommune, og kassereren forvalter foreningens midler efter bestyrelsens anvisninger.

Ændres til:

3a Formanden tegner foreningen med følgende undtagelser:
  - Ved indgåelse af skriftlige aftaler og kontrakter tegnes foreningen af formanden og
    yderligere mindst et bestyrelsesmedlem
  - Ved optagelse af lån og ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom tegnes
    foreningen af den samlede bestyrelse

3b Kassereren forvalter foreningens midler efter bestyrelsen anvisninger.
Kassereren står for indkassering af kontingent samt betaling af regninger. Kassereren råder i den forbindelse over foreningens konti, herunder betalingskort og netbank til foreningens konti, ligesom kasseren må indgå aftale med banken herom.
3c Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen

Begrundelse for forslaget:
Præcisering af hvem der tegner foreningen har vist sig nødvendig fx. når vi opretter bankkonti.
Desuden indføres at medlemmer ikke hæfter for de forpligtelser der påhviler foreningen.

 

********** Forslag nr. 3 *****************

Forslagsstiller: Bestyrelsen

Ændring af vedtægterne § 2 Medlemskab

Før:

 

2. Medlemstyper
Der er følgende medlemstype i foreningen:

  - Senior
  - Pensionist (følger folkepensionsalderen *)
  - Ungdom 18-25 år (*)
  - Junior under 18 år (*)
  - Lodsejer

Ændres til:

2. Medlemstyper
Der er følgende medlemstyper i foreningen:

  - Senior
  - Pensionist (følger folkepensionsalderen *)
  - Ungdom 18-25 år (*)
  - Junior under 18 år (*)
  - Familie (forudsætter samme folkeregister adresse)
  - Lodsejer

Begrundelse for forslaget:
Bestyrelsen ønsker at kunne tilbyde familiemedlemsskab og derved tiltrække flere medlemmer.

6. november 2016


Sidst Redigeret 16-11 2016 af Per Frost Vedsted