Som varslet i Gudenå Nyt og i kortbog 2017 indkaldes til generalforsamling i BSF som følger

********************************************************************

BSF afholder ordinær generalforsamling torsdag 7. december 2017 kl.19:00 i
Bjerringbro Idrætspark,
Vestre Ringvej 7, 8850 Bjerringbro.
Vi skal være i kantinen der ligger op mod svømmehallen - der vil være skiltet fra indgangen.
 

Dagsorden:

1.Valg af dirigent

2. Valg af 2 stemmetællere

3. Formanden aflægger bestyrelsens beretning
Jon Rose aflægger bestyrelsens beretning og derudover er der en kort orientering fra juniorklubben, vandplejeudvalget, Ørredfonden og Gudenåsammenslutningen.

4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
Nicolai Parbst fremlægger regnskab som skal godkendes af forsamlingen.

5. Behandling af rettidigt fremsendte forslag (30.oktober)
Indkomne forslag offentliggøres på foreningens hjemmeside www.bjerringbro-sportsfisker.dk senest 8 dage inden generalforsamlingen. Der skal stemmes om fremsatte forslag.

6. Orientering om budget herunder kontingent
Bestyrelsen orienterer om budget og kontingentsatser for 2018

7.Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
På valg som bestyrelsesmedlemmer (for 2-årig periode) er:
 - Nicolai Parbst (modtager genvalg)
 -Jan Ottesen (modtager ikke genvalg)
 - Kim Sørensen (modtager genvalg)
 - Per Frost Vedsted (modtager genvalg)
På valg som bestyrelses-suppleant for 1-årig periode er:
 - Jesper Hougaard, 1.suppleant modtager genvalg)
 - Rasmus Ottesen, 2.suppleant (modtager genvalg)

8. Valg af Revisor og revisorsuppleant
På valg som revisor for 2-årig periode er:
 -  Niels Jørgen Ottesen - modtager genvalg

På valg som revisor suppleant for 1-årig periode er
 - Gert Nielsen valgt som revisor suppleant for 1-årig periode

9. Eventuelt
Herunder uddeling af pokaler for årets største laks, havørred og juniorfisk.

 

Efter generalforsamlingen er foreningen som traditionen foreskriver vært ved en franskbrød m/rullepølse eller ost, øl/vand/kaffe og naturligvis æblekage.
Vi glæder os til at se Jer!

16. november 2017


Sidst Redigeret 16-11 2017 af Per Frost Vedsted