Indkaldelse generalforsamling 2021

BSF afholder ordinær generalforsamling torsdag 25.februar 2021 kl.19:00.
På grund af COVID-19 situationen afholdes generalforsamlingen online / virtuelt.

Link til den generalforsamling fremsendes senest en uge før generalforsamlingen eller offentliggøres på hjemmesiden under "nyheder".

Bestyrelsen har vurderet denne helt ekstraordinære situation og besluttet at vi nu gennemfører generalforsamlingen virtuelt. Det bliver en lidt atypisk generalforsamling, hvor vi løber de vigtige punkter i gennem som vi plejer, præsenterer regnskab - bestyrelse osv. 

Udover valg til diverse poster er der ikke noget der skal stemmes om, men bestyrelsen opfordrer til forståelse for, at vi venter til efterårets generalforsamling med punkter til diskussion / afstemning og lader nuværende bestyrelse, revisorer og suppleanter fortsætte arbejdet i denne helt usædvanlige situation.

 

Dagsorden

Dagsorden er i.h.t. gældende vedtægter: 

1.Valg af dirigent

2. Valg af 2 stemmetællere

3. Formanden aflægger bestyrelsens beretning
Casper Pedersen aflægger bestyrelsens beretning og derudover er der en kort orientering fra juniorklubben, vandplejeudvalget, Ørredfonden og Gudenåsammenslutningen.

4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
Nicolai Parbst fremlægger regnskab som skal godkendes af forsamlingen.

5. Behandling af rettidigt fremsendte forslag
Indkomne forslag offentliggøres på foreningens hjemmeside senest 8 dage inden generalforsamlingen. Der skal stemmes om fremsatte forslag.

6. Orientering om budget herunder kontingent
Bestyrelsen orienterer om budget og kontingentsatser for 2021.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
På valg som bestyrelsesmedlemmer (for 2- årig periode) er:

  • Casper Pedersen, modtager genvalg
  • Søren Agesen, modtager genvalg
  • Erik Søndergaard, modtager genvalg

På valg som bestyrelses-suppleant for 1- årig periode er:

  • Jesper Hougaard, modtager genvalg 

8. Valg af Revisor og revisorsuppleant
På valg som revisor for 2-årig periode er:

  • Sv. E. Sjællænder, modtager genvalg

På valg som revisor suppleant for 1-årig periode er

  • Gert Nielsen, modtager genvalg

9. Eventuelt

30. januar 2021


Sidst Redigeret 30-01 2021 af Per Frost Vedsted