Afgørelse fra Miljø og fødevareklagenævnet vedr. pligtudsætningen

Link: MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNETs afgørelse af 22.marts 2021

Miljø-og Fødevareklagenævnet traf den 15. januar 2020 afgørelse1om at afvise realitetsbehandling af klagen over Miljøstyrelsens afgørelse af 13. september 2019om udsætning af ørreder i Gudenåen.

Miljø-og Fødevareklagenævnet har besluttet at genoptage behandlingen af klagesagen. Miljø-og Fødevareklagenævnet har herefter truffet afgørelse efter vand-løbslovens2§ 37 a, jf.§ 80, stk. 1.

Miljø-og Fødevareklagenævnet ophæver Miljøstyrelsens afgørelse af 13. september 2019om udsætning af ørreder i Gudenåen og hjemviser sagen til fornyet behandling.

Afgørelsen erstatter Miljø-og Fødevareklagenævnets tidligere afgørelse af 15. januar 2020.Miljø-og Fødevareklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. § 17 i lov om Miljø-og Føde-vareklagenævnet3 og gebyrbekendtgørelsens 4§ 2.

Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. § 8 i lov om Miljø-og Fødevareklagenævnet.

 

 

9. april 2021


Sidst Redigeret 10-04 2021 af Per Frost Vedsted