Medlemsskab

Medlemskab af Gudenåens Ørredfond

Vores interesse område er opdræt og udsætning af havørred vildfisk i Gudenåens nedre løb og tilløb til Randers Fjord.  Desuden arbejder vi for at reetablere så gode gyde og opvækstbetingelser som muligt.  Alt sammen med den vision at Gudenå og tilløb til Randers Fjord igen bliver selvreproducerende således vi ikke længere behøver hjælpe med udsætninger.

Gudenåens Ørredfond ønsker at alle fiskeriforeninger med fiskevand i interesseområdet er medlem !

Interesseområdet hænger direkte sammen med de vandsystemer som vi udsætter eller leverer udsætningsfisk til:

  • Nedre Gudenå  fra Knud Sø (Ry) til Randers.
  • Lilleåen
  • Alling å
  • Hevring Å
  • Viborg Nørresø
  • Nørreåen

Vi mangler en del  foreninger - som  bydes velkommen !

Udsætningsarbejdet og avlsarbejdet bliver bedre med lokal forankring. 

Desuden virker Gudenåens Ørredfond som et vigtigt samarbejdsorgan mellem medlemsforeningerne med fiskevand i området.

I dag har hver forening mulighed for 2 pladser  i bestyrelsen og 5 stemmer på generalforsamlingen.

Kontingent
Der anvendes gradueret kontingentet der fastsættes afhængig af medlemstal i foreningen.
Som medlemmer regnes seniormedlemmer, pensionistmedlemmer og årskortholdere. Lodsejere og juniorer indregnes ikke.

Medlemstallet der ligger til grund for kontingentet til GØF er medlemstal ved udgangen af den sidste regnskabsperiode for den enkelte forening.

Antal medlemmer

Kontingent  kr/ år

0-99

1.250

100-249

2.500

250-499

3.500

500-

4.500

 

Henvendelse om medlemskab sendes til formanden. Medlemskab skal godkendes på generalforsamlingen.

Sidst opdateret, 21-11-2017, Per Frost Vedsted


Sidst Redigeret 21-11 2017 af Per Frost Vedsted