BSF historisk tilbageblik

Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening - historisk tilbageblik

Bogtrykker Søren Sørensen havde i årene 1926-38 trykt Sportsfiskeren, der var medlemsblad for Dansk Sportsfiskerforening, indtil Danmarks Sportsfiskerforbund blev stiftet i 1938 og videreførte bladet som forbundsblad under samme navn. Denne bogtrykker Sørensen fra Holstebro slog sig ned i Bjerringbro, og blev drivkraften bag dannelsen af vores forening. At der under og efter krigen var en stigende interesse for lystfiskeri i Gudenåen kan ses af interessen for at opfinde, udvikle og producere fiskegrej i byen.

Alfred B. Christensen (ABC) fremstillede splitcanestænger, og Carl Andersen det landskendte CAMO-hjul, som sammen med de nye linetyper gjorde et mere moderne lystfiskeri muligt. Både ABC og Carl Andersen var ligeledes med til at starte foreningen, hvis medlemmer indtil 1957 fiskede i Gudenåen uden egentlige kontrakter med lodsejerne. I 1957 blev der tegnet kontrakter med de fleste lodsejere fra Tangeværket til Åbro. Samtidig vedtog man som betaling en lodsejerfest på Madsens Hotel - en tradition, som har været videreført lige siden. Først i 1994 - i forbindelse med lakseprojektet og den dermed stigende interesse for lystfiskeri i Gudenåen - blev der indført betaling pr. meter åbred, men lodsejerfesten afholder vi naturligvis stadig.1949
Foreningen holder stiftende generalforsamling den 25. februar 1949. Foreningen holder stiftende generalforsamling den 25. februar 1949. Til bestyrelsen vælges bogtrykker S. Sørensen, Bjerringbro (formand), lærer Petersen, Sønderbro, Gunnar Pedersen, Hvorslev, Børge Christensen, Gerning, lærer Blaaberg, Sdr.Vinge og tømrer Mogens Sørensen, Vellev. Suppleanter: Anker Andersen, Bjerringbro, Carl Andersen, Mosebo (CAMO-hjul), Gunnar Klemmensen, Hvorslev, Søren Mikkelsen, Gerning og lærer Pedersen, Rønge. Der melder sig 31 medlemmer, og kontingentet bliver fastsat til 5 kr. Man beslutter at søge tilladelse til garntrækning efter moderfisk til afstrygning i fredningstiden.


1952
Foreningen indmeldes i Ferskvandsfiskeriforeningen, fordi denne havde støttet afskaffelsen af privat garnfiskeri i Gudenåen i forbindelse med den nye lov for Gudenåen med tilstødende vande.

1954
Samlet henvendelse fra foreningerne øst for Tange til Fiskeriministeriet om åens forureningstilstand, der resulterer i en ministeriel henvendelse herom til de respektive kommuner. Kontingent 10 kr. Dagkortpris 4 kr.

1956
Spørgsmålet om at leje fiskeretten i Tange Sø bortfalder, da Gudenåcentralen er begyndt at udlevere fiskekort. Grundet for mange "gratister" ved åen arbejdes der på at leje fiskeretten fra Tange til Åbro. Foreningen støtter dyrskuerne i Ulstrup og Bjerringbro med hver 100 kr.

1957
Kontrakt tegnet med 90% af lodsejerne fra Tange til Åbro og fisketilladelse hos de øvrige uden kontrakt. Det vedtages at holde en lodsejerfest. Fredning af foreningens fiskevand i tiden 1/11-1/2.

1958
Danmarks Sportsfiskerforbund forpagter Tange Søfiskeri og dambrug. Første lodsejerfest afholdes på Madsens Hotel med 265 deltagere. Kuvertpris 10 kr. Musik og underholdning: Ankerstjerne Silkeborg (530 kr.) samt Det Glade Firkløver (350 kr.). Udgift i alt 4480 kr. Kontingentforhøjelse til 15 kr.

1959
Aftale med Langå Sportsfiskerforening om at bytte fiskevand omkring Åbro, så skellet mellem de to foreninger fremtidig går ved Åbro.

1960
Foreningen optages i Danmarks Sportsfiskerforbund under kreds 2. Danmarks Sportsfiskerforbund, der har fiskeretten på Tange Sø, tildeler foreningen 100 kort til søen. Madsens Hotel udsætter pokal for største ørred fanget i foreningens fiskevand, og foreningen ophænger træfisk af årets havørred på Madsens Hotel.

1961
Stiftelse af Gudenåsammenslutningen øst for Tange med følgende formål: "Udsætning af fisk og andre foranstaltninger til ophjælpning og fremme af fiskebestanden, samt varetagelse af fiskernes interesser i Gudenåen og Randers Fjord". Kontingent: 1 kr. pr. medlem. Foreningen deltager med vogn i det årlige høstoptog. Første børnekonkurrence afholdt 24.september med deltagelse af 75 børn. Der fanges laks i åen, som stammer fra udsætningen d. 24.april 1960. Foreningen udmeldes af Danmarks Sportsfiskerforbund med udgangen af 1961. Der er 303 medlemmer i foreningen.

1962
Samarbejde med Danmarks Sportsfiskerforbund om fangst af moderfisk til afstrygning på klækkeriet i Tange, da man ønsker at bevare den oprindelige havørredstamme i Gudenåen. DSF stiller elektrofiskeapparat, hyttefad og fangstjournal til rådighed, mens foreningen leverer både, liner og mandskab.

1963
Fiskeriministeriet giver tilladelse til elektro- og garnfiskeri efter havørredmoderfisk indtil 31. januar 1966. Moderfisk skal afleveres til klækkeriet ved Tangeværket til afstrygning og opdræt efter Gudenåplanen.

1965
Leveret 8 liter rogn til klækning på Tangeværket. Retur modtaget 14.000 stk. yngel, som bliver opdrættet hos Bøttern, Hagenstrup Mølle. Lokal fredning af vores fiskevand indtil 31. marts.

1966
Foreningens første to fiskeriopsynsmænd, Arne Ottesen og Herbert Pedersen, udnævnt af Fiskeriministeriet. Garnfisketilladelse til fangst af moderfisk fornyet indtil 28/2 1972. Købt 60 kg. bækørreder til udsætning i Gudenåen.

1972
I samarbejde med Langå Sportsfiskerforening stiftes Gudenåens Ørredfond. Desuden holdes den første årlige fiskekonkurrence til fordel for Ørredfonden.

1974
Rensningsanlæg i Bjerringbro kommune kommer omsider i gang. Lodsejerfesten d.26/1 bliver også en markering af foreningens 25 års jubilæum. Ørredfonden udsætter laks for 12.000 kr. i november måned.

1976
Planer om ny fisketrappe ved Tangeværket. Ørredkonkurrencen bliver en stor succes med et overskud på 20.000 kr. til Ørredfondens arbejde.

1978
Ørredfonden udsætter 24.000 stk. havørredyngel - heraf 8000 stk. fra egen avl.

1979
Gudenåsystemets Vandplejeudvalg (GVPU) for Gudenåen med tilløb oprettes. Foreningen får en juniorafdeling med 24 juniorer. 150 deltagere i årets børnekonkurrence. Nyt mindstemål på 40 cm for bækørreder i foreningens fiskevand.

1980
Foreningen støtter fisketrappen ved Tangeværket med 1000 kr. Fisketrappen er nu en realitet.

1985
Foreningen udmeldes af Ferskvandsfiskeriforeningen og indmeldes i Danmarks Sportsfiskerforbund. Kontingent 150 kr., dagkort 30 kr. Juniorklubben begynder at udgive juniorblad to gange årligt.

1986
Ørredfonden udsætter 16.500 smolt, 143.500 stk. spædyngel og 10.000 ½-årshavørreder.

1987
Vi får fiskeretten ved statens fiskevand ved Kællinghøl. Første foreningsmedlemsblad udkommer i maj under navnet "Gudenå - Nyt". Bladudvalg: Jesper Nielsen, Bo Mortensen og Poul Møller. Ørredfonden får byggetilladelse til klækkehus i Skibelund.

1988
Tilskud fra foreningen på 10.000 kr. til Ørredfondens byggeri. Vi overtager Danmarks Sportsfiskerforbunds lejekontrakt med Tangeværket okt. -88 og køber forbundets 3 træbåde. Ørredfondens nye klækkehus indvies 26/11.

1989
Et mangeårigt ønske om et klubhus tager form med aftalen om at indrette klublokale i den tidligere kostald hos Søren Andersen. Stadig passageproblemer ved Tangeværket. Generalforsamlingen bliver afholdt i foreningens nye klubhus, Stærkærvej 84.

1990
Foreningens klubhus indvies officielt d. 20/10 ved et "Åbent hus"-arrangement. 20 medlemmer udstyres med kontrolskilt. Gudenå-Nyt får nye redaktører: Ole Nees og Keld Christensen. Fisketrappen ved Møllebækken i Bjerringbro indviet i november.

1992
Dag-, uge- og årskort sælges nu kun i perioden 1/3 - 31/10. Fiskevandet inddeles i 2 zoner for at sprede fisketrykket. Medlemmerne skal fremtidig indsende fangstrapport. Undladelse heraf koster 75 kr. i bøde.

1993
Alle lodsejere inviteres til møde i april og maj med henblik på udarbejdelse af ny kontraktordning gældende fra 1994. Der bygges et nyt risteværk neden for Tangeværket, bl.a. for at fiskene lettere kan finde fisketrappen.

1994
Første år med "betalingsfiskeri" gik godt. Lodsejerne får fast meterpris og deler evt. overskud. Vi har kontrakt med 113 lodsejere, som bliver kontingentfri medlemmer af foreningen. 6 lodsejerrepræsentanter vælges blandt lodsejerne ved lodsejerfesten på Madsens Hotel. Medlemstallet er på 500. Per Vedsted bliver ny redaktør på Gudenå-Nyt.

1995
Udarbejdet ny kontrakt med Bjerringbro og Hvorslev kommuner, så kommunernes borgere kan fiske gratis på udvalgte strækninger. Zoneinddelingen af fiskevandet udvides til 5 zoner.

1996
Gudenåens Ørredfond holder 25 års jubilæum i forbindelse med den årlige fiskekonkurrence. Foreningen giver 5.000 kr. til velfærdsbygning ved klækkeriet. Foreningen støtter Dansk Laksefond med 10.000 kr. ved fund-raising-dinner d.22/3 i Silkeborg.

1997
Foreningen udmeldes af Gudenåsystemets Vandplejeudvalg (GVPU). Efter debatmødet i Ans om passageforholdene ved Tangeværket indgiver foreningen sit forslag til et omløbsstryg fra Ansdæmningen til Tangeværket.

1998
Ørredfonden finnemærker 55.000 havørredsmolt fra klækkeriet i Skibelund og flåder de fleste af dem i netbure ud til Udbyhøj for at undersøge overlevelse og tilbagevenden til Gudenåen. Foreningen medstifter af Gudenåsammenslutningen Lakseprojektet. Eksperthøring i Viborg i september om passageproblematikken ved Tangeværket. Kontrakten med Gudenåcentralen fornyes, dog kun for ét år.

1999
Niels Jørgen Ottesen ("Nille") overtager posten som kasserer efter Poul Møller der gennem 10 år på fineste vis har varetaget denne post.

Klubben holder 50.års jubilæum 26. februar 1999 hvor alle medlemmer og lodsejere var inviteret til åbent hus i klubhuset på Stærkærvej.

Knud Lausen udnævnes til æresmedlem af foreningen.

Vandplejeudvalg udarbejder projektforslag for Hagenstrup bækken.
Foreningen gennemfører mærkningsforsøg på havørredsmolt for at se om der er forskel mellem smolt udsat ved broerne langs åen i forhold til smolt der er udflådet.
Gudenåsammenslutningen lakseprojektet stiftes.


2000
Tangeværkets koncession på opstemning af Gudenåen forlænges med 2 år idet politikerne ikke kan blive enige om en beslutning og ønsker yderligere undersøgelser.
Tage Andersen holder efter i 29 år at have passet fisk i Skibelund.
Vandplejeudvalget arbejder med at forbedre forholdene i Skibelundbækken, Møllebækken, Gullev Bæk og Trine Møllebæk. Udvalget søgte om 40.000kr tilskud til gydegrus, men kunne kun få 9.000kr af fiskeplejemidlerne og resten kunne ikke finansieres, så projektet måtte udsættes.
Et senior-aktivitetsudvalg stiftes af Tage Madsen, Johs. Juel Ditlefsen, K.E.Karlsen og Anders Odgaard.


2001
Steffen Toft Jensen og Erik Pedersen overtager ansvaret for juniorklubben efter John Hansen.
Foreningens hjemmeside www.Bjerringbro-sportsfisker.dk ser dagens lys med Nicolai Parbst som web redaktør.
Nicolai Kaad overtager midt på året Gudenå Nyt efter Per Frost Vedsted.


2002
Steffen Toft Jensen, Aage Jørgensen og Henrik Møller indtræder i bestyrelsen idet Ove Horn Pedersen, Arne Sørensen og Teddy Laursen udtræder.
Dansk Laksefond og Gudenåsammenslutningen lakseprojektet holder lakseweekend i Gudenåen med deltagelse af bl.a. H.H. Prins Richard og Uffe Ellemann-Jensen.
Politikerne tøvede på målstregen og folketinget udskyder afgørelsen om løsning af passageproblematik ved Tangeværket med 5 år.
Salg af dagkort via nettet påbegyndes i samarbejde med www.dagkort.dk
Vandplejeudvalget lægger 20 m3 gydegrus i Møllebækken nedenfor Hedemølle Efterskole og bækken gennemgåes for forhindringer.
Herning Sportsfiskerforening får medfiskeret på zone 6

2003
Søren Andersen udtræder efter mange år som bestyrelsesmedlem og Nikolai Kaad indtræder i stedet.
Der indgåes aftale med LF26 om medfiskeret i Skjern Å (Skarrild) for BSF's medlemmer idet LF26 til gengæld får medfiskeret i Gudenå zone 6. Foreløbig for en prøveperiode på et år.
Gudenå Nyt udkommer for første omgang i en ny forbedret udgave. Bladet er nu i A4 størrelse med 4-farve tryk og udgives kun to gange om året.
En gammel tradition har fået ny luft: Geddekonkurrencen for foreningens medlemmer får et tiltrængt løft og forbedret markedsføring. Det betyder at deltagerantallet vokser markant.
Foreningen køber med tilskud fra Friluftsrådet og Nordea Bjerringbro to nye alu-joller til Tange Sø.
Der etableres ung-fiskesluse og 10 mm gitter ved Tangeværket således lovkravet om afgitring overholdes.

2004
Året største havørred blev fanget af Bent Levring en han på 7,6 kg.og 83 cm.
Årets største laks blev fanget af Svend Germandsen: 11,5 kg. og 110 cm.
Fire af de oprindelige 5 laksestammer er nu taget ud af udsætningerne, så kun Ätranstammen er tilbage. Som noget nyt er der i år for første gang udsat nogle laks fra Skjernåstammen, via dennes udsætninger i Storåen som veterinært ligger i samme zone som Gudenå.
Møllebækken får en tiltrængt håndsrækning i form af 25 tons større og mindre sten, som har forbedret strømforholdene og skjulestederne. Vandplejeudvalget har desuden renset op og fjernet spærringer i Skibelund Bæk og i Trine Møllebæk, så havørrederne kan komme op og gyde.
Bjerringbro Kommune ødelægger ifm. oprensning Madekilden på en ca. 700m lang strækning fra Holm Sø til broen ved Kildevej og må efterfølgende genoprette bækken ved at udlægge 100m3 gydegrus.
Foreningens hjemmeside bliver opdateret og i den forbindelse er antal besøgende på siden steget fra 18.000 til 76.000.
Samarbejdet med Herning foreningen og Lystfiskerforeningen af 1926 omkring fiskeriet i zone 6 fortsætter og vi får nu medfiskeret på ca. 5 km. af Skjern Å ved Skarrild.
Med 10 års forsinkelse afholdes officiel indvielse af de nyrenoverede handicapfiskepladser ved Kællinghøl.
Lodsejerfesten holdes i Bjerringbro hallen og for første gang blev også frivillige hjælpere i foreningen inviteret med. Det blev en rigtig god fest, hvor der både blev spist, drukket, snakket og danset meget.
Det indledende store fodarbejde der baner vejen til erhvervelse af et nyt klubhus i 2005 startes af Kaj Lindvig og Niels Kjeldsen.

2005
I forbindelse med generalforsamlingen i december 2005 udtræder Kaj Lindvig og Niels Kjeldsen af bestyrelsen. Kaj og Niels skænkede tilsammen foreningen 50 års bestyrelsesarbejde - flot !
Lars Pedersen fangede 20/9 den største havørred blandt foreningens medlemmer: En han på 8,6 kg. og 86 cm. Henning Schmidt fangede 23/9 den største laks blandt foreningens medlemmer: En han laks 9 kg og 101 cm.
De mest populære fiskesteder er stadig strækningen oven for Bjerringbro og ned til rensningsanlægget, men der er øget aktivitet i zonerne nedenfor.
Herning foreningen og Lystfiskerforeningen af 1926 har haft medfiskeret i zone 6.
Den altoverskyggende begivenhed i 2006 er købet af klubhuset på Gudenåvej:
 Omsider lykkedes for foreningen at finde det helt rigtige sted, midt i byen og samtidig lige ned til åen. Det kan ganske enkelt ikke ligge bedre. Grunden købes selvstændigt af kommunen og i forbindelse hermed forpligter foreningen sig til at huse de oprindelige brugere. Det drejer sig om Bjerringbro kommunes dagplejere, KFUM-spejderne og BIF-oldboysafdeling.

2006
Steffen Toft Jensen bliver ny formand for BSF.
Nicolai Parbst og Jan Ottesen indtræder i bestyrelsen.
Arbejdet med udlægning af gydegrus i Gullev Bæk blev afsluttet og bækken er nu klar til havørredernes gydning.
Keld Lauritzen overtager ansvaret for juniorklubben efter Steffen Toft Jensen.
Kaj Lindvig modtog Forbundets Guldnål, som hædersbevisning for mange års tro tjeneste for sportsfiskeriet i Danmark.
På en ekstraordinær generalforsamling bliver de tilrettede vedtægter i forbindelse
med kommune-sammenlæggelsen vedtaget. Samtidig indskrives i formålsparagraffen, at foreningen pålægges at udføre vandløbsforbedring i Gudenådalen.
Det besluttes at årskort skal udgå og erstattes af almindeligt medlemskab.
Der indføres medfiskeaftaler med Hadsten og Århus foreningerne, således foreningens medlemmer nu kan prøve det spændende fiskeri i Lilleåen og på det øverste af Gudenåen.
Klubhus på Gudenåvej indvies i maj 2006 hvor ombygningen er færdig: De tidligere omklædningsrum nedlægges og der etableres mødelokale og værksted for juniorklubben.
I september kom sæsonens største laks på land. Den blev fanget på flue af Henrik
Møller og vejede 10,01 kg.
Der blev foretaget forsøg med elfiskeri efter havørred og laks med elfiskeudstyr og mandskab fra Hjørring Sportsfiskerforening. Det blev dog ikke den store succes pga. høj vandstand og dårlig ledningsevne.
Senioraftener indføres som et nyt tiltag i klubhuset med møder om mandagen.
Foreningen giver 35.000 kr. i tilskud til DCV's udsætning af laksesmolt i Gudenåen.
Lodsejerne beslutter at investere 1kr/m i udsætning af laksesmolt.
Foreningens hjemmeside bliver åbnet 150.000 gange af 35.000 forskellige sportsfiskere over hele verden i løbet af 2006 - imponerende!
Søren Andersen stopper i pasningsordningen for Gudenåens Ørredfond efter i 32 år at have passet og opdrættet fisk på dambruget i Skibelund.

2007
DCV's elfiskeri efter laks skaber en del uro blandt medlemmer primært pga. manglende information om hvor og hvornår der fiskes.
Gudenå Nyt må droppes pga. manglende frivillige til at lave bladet og fordi de fleste nu holder sig orienteret via hjemmesiden.
Den 16. maj gik Orla Jørgensen over i historien, ved at lande en ny rekordlaks fra
Gudenåen - en utroligt flot majlaks på 14,1 kg
Problemer med grøde øges hen over sommeren med problemer for lodsejerne i form af oversvømmelser.
Favrskov Kommune udlagde i august måned ca. 300 store kampesten i Gudenåen ved Ulstrup som skal være standplads for laks og havørred. El-fiskeri i oktober viste, at
der stod 15 laks og havørreder på strækningen med de store sten.
Fældefangst i fisketrappen ved Tangeværket bliver aftalt med Tangeværket og fiskerikontrollen. Fældefangsten skal erstatte toggergarnsfiskeriet som dels kræver mange frivillige timer og desuden forventes mindre dødelighed idet fiskene kan gå i det iltrige vand i fisketrappen til de er modne og kan stryges.
Niels Kjeldsen udnævnes til æresmedlem på årets generalforsamling.
Keld Nielsen og Lars Riise overtager ansvaret for Juniorklubben.

2008
Kaj Lindvig og Søren Andersen udnævnes til æresmedlemmer ifm. lodsejerfesten.
Nicolai Parbst overtager kasserer posten efter Niels Jørgen Ottesen (Nille) der gennem 10 år på fineste vis har bestyret denne post til alles tilfredshed.
Thorbjørn Lager og Per Frost Vedsted indtræder i bestyrelsen.
Fældefangst i fisketrappen ved Tangeværket blev en succes hvor der på bare en uge blev fanget 65 havørreder i fælden. Den samlede fangst blev 76 havørreder og 9 laks. Dødeligheden inden strygning var 0 % så alle var enige om, at gentage denne skånsomme fangstmetode i 2008.
Foreningen indgår skriftlig aftale med DCV omkring elfiskeri efter laks i foreningens fiskevand og via god kommunikation til medlemmerne foregår elfiskeriet til foreningens tilfredshed.
Foreningen opsatte rustfrie skilte med henvisning til P-pladser udformet som laks rustfrit stål. Et synligt bevis på et velorganiseret sportsfiskeri i Gudenådalen.
Foreningen arrangerede et foredrag i klubhuset, hvor Sportsfiskerforbundets biolog talte om fremtidens fiskepleje: Et godt havørredfiskeri i Gudenåen kun kommer ved at arbejde i gydebækkene. Fri passage og grus giver naturlig gydning. Mange skjulesten give stor overlevelse for ynglen og mange naturlige ørredsmolt. Forskning har vist, at naturlige ørredsmolt har mindst 100 gange større overlevelse i havet, sammenlignet med opdrættede ørredsmolt.
I årets tidlige måneder indvier Thorbjørn Lager den danske sportsfiskerverden i et helt fantastisk fluefiskeri efter gedder i Gudenåen. Kæmpegedder optil 13kg huggede villigt på store fluer. Thorbjørns fangster rygtedes hurtigt landet rundt.  I april fik vi ved frivilligt arbejde lagt nyt tag på klubhuset. Der investeres i en ny alu-jolle Tange Sø som erstatning for den der blev stjålet i 2006.
Foreningens medlemmer oplever et fantastisk forårsfiskeri efter laks. Forårsfiskeriet toppede med store blanke laks på 10 og 12 kg. til Ivan Sørensen og Jens Bruhn Andersen. Interessen for fiskeri i zonerne nedenfor Bjerringbro er øget markant som følge af flere fine laksefangster og tidligere årtiers problemer med trængsel på zone 1 og 2 er ændret.
Problemer med grøde vokser hen over sommeren i en grad vi ikke har set tidligere. Flere lodsejere gav grøden skylden for oversvømmelser i Bjerringbro området. Grøden er bla. et resultat af vandremuslingens indvandring i nedre Gudenå med efterfølgende øgede sigtedybde.
Danstrup Bæk blev restaureret med oprensning på det nederste stykke og masser af gydegrus på den øverste stykke. Også i Hagenstrup Bæk blev der udlagt gydegrus.
Der indgåes aftale med Viborg Kommune om fiskeretten på det kommunale område.
BSF gav igen et tilskud på 35.000,- kroner til lakseudsætningerne i Gudenåen.
Lodejerne investerede 25.000kr af deres meterbetaling til udsætning af ekstra laksesmolt.
Det besluttes på generalforsamlingen at lægge 100 kr på medlemsskabet fra 2008. Beløbet går direkte til udsætning af laksesmolt.
Gydebækkene bliver systematisk gennemgået for at sikre at de er klar til sæson'en gydning. Ligeledes gennemgås gydebækkene i det tidlige forår for at optælle antallet af gydninger og via dette kunne målrette vandløbsplejen endnu bedre.

2009
Foreningen fylder 60 år (fejres ikke)
Årsprogram udsendes for første gang sammen med fiskekort i januar måned. Indeholder alle planlagte arrangementer og desuden kort over fiskevand og P-pladser.
Vi havde igen et fantastisk forårsfiskeri efter laks på foreningens vand.
For første gang i 10år pålægges Gudenå Centralen at skære grøde i strømrenden nedenfor værket efter sommerferien. Dette giver dog ingen mærkbar forbedring mht. tilgængelighed for fiskeriet.
Havørrederne kvitterer for fiskeplejeaktiviteterne: I Brandstrup Bæk er gydeaktiviteten øget 10 gange efter vandløbsplejen. Foreningen høster stor anerkendelse for indsatsen, hos de kommunale vandløbsmyndigheder og hos fagfolk i Fiskeplejen.
Hjemmesiden www. gudenaalaksen.dk bliver etableret med det formål at indsamle frivillige støttebidrag til udsætning af laksesmolt.
En ny fin P-plads etableres ved Gullev Bæk.
Q8-tanken lukker nu, så foreningen skal have et nyt dagkortsalgssted i Bjerringbro.

2010
Under udarbejdelse

Statoil bliver nyt kortsalgssted i Bjerringbro.

I vintermånederne opleves et helt fantastisk fiskeri efter store gedder nedstrøms Bjerringbro. Juniorerne indtager alle pladser på top10 listen over gedder med længder mellem 112 og 120cm. Det fantastiske geddefiskeri omtales bl.a. med en flot to siders artikel på de første sider af Sportsfiskeren - før lederen !
Geddefiskeriets høje kvalitet resulaterer i adskillige nye medlemmer der ønsker at dyrke dette spændende fiskeri.

Foreningen får igen fiskeretten ved Højspændingen.

Den hårde og lange vinter betyder at den første forårslaks lader vente på sig: En flot sølvblank laks på 10,98 kg og 103cm fanges 9. april af Torben Hansen.
1.maj fanger Thorbjørn Lager en flot laks på 17,9kg og 120cm - på dagen for den traditionelle geddekonkurrence.

P.g.a. sygdom på dambruget i 2009 kan Ørredfonden ikke opfylde udsætningsplanen for smolt og 1-års fisk i Gudenå. Ørredfonden arbejder sammen med vandplejeudvalget intenst på at finde et vandplejeprojekt som kan anvende de ikke anvendte fisketegnsmidler. Følgende projekter overvejes: Store skjulesten i Skibelundbækken, forbedret passageforhold ved Møllen i Møllebækken, gydegrus i hovedløbet og renovering(genslyngning) af de nederste 100m af Danstrup Bæk. Ingen af projekterne kan desværre komme så langt at vi kan gøre brug af de fiskeplejemidler vi har til rådighed.

I.f.m. årets udsætninger af smolt får Tangeværket lov at at gennemføre forsøg med udflådning af smolt gennem Tange Sø - ønsket er at give smolten homing til området ovenfor værket. Det var oprindleig planen at smolten skulle flådes fra Kongensbro til Værket, men det måtte pga. lavvande ændres med start ved Ans jolleklub.

Favrskov kommune beslutter at støtte lakseprojektet med 100.000kr pr. år i en 3 årig periode.

Ved den årlige kongres i Vingsted vælges BSF's formand Steffen Toft Jensen ind i Danmarks Sportsfiskerforbund som bestyrelsesmedlem.

Foranlediget af ønsker fremsat ifm. lodsejerfesten inviterede BSF alle vores lodsejere til: "Kom og lær at fiske i din å" - en dag hvor vi vil hjælpe lodsejerne med at lære at fiske i deres å og afslutte med fælles grill. Der var stor tilslutning med ialt 40 lodsejere der takkede ja tak. Arrangementet blev holdt en solrig junidag. Det blev en stor succes. Under instruktion ved åen sprang en pæn laks fri af vandet hvorefter fiskeriet naturligvis blev intensiveret. Det lykkedes da også en lodsejer at kroge en laks, men den gik uheldigvis fast i grøden og slap med skrækken.

Ni Juniorer havde sammen med tre ledere en forrygende tur til Mandalselven i sensommeren. Der blev ialt fanget 20 laks - den hidtil mest givtige tur. En tradition er kendsgerning.

Medlemmer hjælper DTU Aqua med at gennemføre bestandsanalyse i gydebække til vores fiskevand. Der blev observeret yngel i lang de fleste, og som noget nyt er der konstateret lakseyngel i Skibelundbækken, Statoilbækken og Gullev Bæk - dette kan skyldes at der de seneste år er udsat laks af den vestjydske stamme. Også i Storåen opleves gydning i tilløb.

Tangeværket skærer atter grøden - en rende midt i vandløbet bliver skåret i august måned.

BSF bevilger 5.000kr på ansøgning fra Viborg Kommune til etablering af bro over Gudenå ved Kællinghøl. Et projekt til ialt ca. kr. xxx.000

Der fanges bemærkelsesværdigt få og små havørreder i foreningens fiskevand, og først i sidste øjeblik er der fisk nok til en top 10.

Hjemmesiden slår igen rekord med over 80.000 besøgende i løbet af året.

2014
Fiskemæssigt var 2014 sæsonen en del under middel. Det dårllige laksefiskeri tilskrives syggdom og få udsatte laksesmoolt i årene forinden. Der bliver ialt kun indrapporteret fangst af xxxx laks og xxx gedder.

Grøden er nu så voldsom hen over sommerhalvåret at det for alvor er en trussel for foreningen. Flere fiskere meddeler at de ikke kommer igen når grøden er så massiv, og bestyrelsen bliver igen opfrodret til atgå ind i kampen.

Gudenåcentralen og Søforeningen arrangerer geddekonkurrence på Tange Sø - et arrangement vi deltager i planllægning af indtil søforeningen træder ind i i arrangementet hvorefter vi trækker os.

DCV elfisker nu kun efter vestjyske laks i Gudenå og det betyder at start af elfiskeri udskydes således der kan være fælles elfiskeri efter laks og havørreder. Der var dog kun meget få havørreder i Gudenå, og det efterfølgende elfiskeri i Lilleå gav også kun få havørreder.

Steffen Toft Jensen holder som formand efter 8år på posten.
Jon Rose vælges som nyt bestyrelsesmedlem.
Poul Møller holder som revisor efter mere end 10 år på posten - ny revisor er Svend Erik Sjællander.

Viborg Kommune sender omløbsstryg forbi Mølledammen i Møllebækken i høring. Der er opbakning til projektet der vil sirke havøørreden adgang til vigtige gydepladser oppe i Møllebækken.

 

2015
Under udarbejdelse

2016
Under udarbejdelse 

2017
Under udarbejdelse 

2018
På generalfordsamlingen i december 2018 stopper Jon Roses efter eget valg som formand: Den nye bestyrelse konstituerer sig med Casper Pedersen som ny formand.
Året 2018 var præget af en meget varm og tør sommer og efterår. Vandstanden var således meget lav i Gudenå og tilløn - Danstrup bæk tørrede f.eks.- helt ud. Temperaturen i Gudenå nåede kritiske værdier og laksen trak ned mod de koldere dele ved Lilleåens udløb. Vi skulle således helt in i oktober måned inden der for alvor kom gang i fiskeriet, som trods den "dårlige" sommer alligevel resulterede i 502 laks.

Projektet "Hvor bliver havørreden af i Gudenå?" vinder for alvor gehør hos kommuner og de andre foreninger langs åen. BSF beslutter at totalfrede havørreden, og Langå følger trop, dog kun opstrøms Lilleåens udløb. Randers følger også trop.

Tangeværket og foreningen til bevarelsse af Tange Sø fremsætter forslag om et kort serpentiner omløb mht. etablering af laksegydebanker for laksen i Tange å.
Foreningens Linder alujolle ved Ans bliver stjålet. Som erstatning får vi en ældre glasfiberjolle.

 

2019
Under udarbejdelse

2020
Under udarbejdelse

2021
Under udarbejdelse

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Formænd:
1949-53 Søren Sørensen
1953-59 Otto Andersen
1959-71 Peder Jeberg
1972       Herman Pedersen
1972-78 Otto Andersen
1978-82 Peter Hansen
1982-86 Johannes Juel Ditlefsen
1986-06 Kaj Lindvig
2006-14 Steffen Toft Jensen
2015-18 Jon Rose
2018-      Casper Pedersen


Kasserer:
1949-53 Christian Torp
1953-56 Anker Andersen
1956-80 Arne Ottesen
1980-92 John Jørgensen
1992-98 Poul Møller
1998-08 Niels Jørgen Ottesen
2008-      Nicolai Parbst

Æresmedlemmer:
1960 Bogtrykker S. Sørensen
1960 Carl Anker, Mosebo (CAMO)
1960 Alfred B. Christensen (ABC)
1970 Axel Andersen
1970 Søren Munck
???? Peter Sørensen
1978 Mogens Sørensen
1982 Arne Ottesen
1982 Herman Pedersen
1982 Otto Andersen
1992 Tage Andersen
1992 John Jørgensen
1999 Knud Laursen
2007 Niels Kjeldsen
2008 Kaj Lindvig
2008 Søren Andersen
2012 Johannes Juel Ditlefsen (Hanse)
2012 Gert Nielsen
2021 Per Hougaard