Generalforsamling 2023

Indkaldelse til Generalfrosamling

BSF afholder ordinær generalforsamling torsdag 7.december 2023 kl.19:00 i Bjerringbro Idrætspark, Vestre Ringvej 7, 8850 Bjerringbro.

Vi skal være i kantinen, der ligger op mod svømmehallen. Der vil være skiltet fra indgangen.

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Valg af 2 stemmetællere

3. Bestyrelsens beretning

Casper Pedersen aflægger bestyrelsens beretning.
Derudover er der en kort orientering fra juniorklubben, vandplejeudvalget, Ørredfonden og Gudenåsammenslutningen.

4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab

Regnskabet for fremlægges og skal godkendes af forsamlingen.

5. Behandling af rettidigt fremsendte forslag
Forslag til behandling på generalforsam-lingen skal være indsendt senest 30.oktober. Indkomne forslag offentliggøres på foreningens hjemmeside senest 8 dage inden generalforsamlingen. Der skal stemmes om fremsatte forslag.
Der er ikke indkommet forslag.

6. Orientering om budget herunder kontingent

Bestyrelsen orienterer om budget og kontingentsatser for 2022.

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
På valg som bestyrelsesmedlemmer for 2-årig periode:

  • Nicolai Parbst, modtager genvalg
  • Jesper Knudsen, modtager genvalg
  • Kim Sørensen, modtager genvalg
  • Rasmus Ottesen, modtager genvalg
  • Per frost Vedsted, modtager genvalg

 

På valg som bestyrelses-suppleant for 1- årig periode:

  • Jesper Hougaard, modtager genvalg
  • Anders Stougaard, modtager genvalg 

 

8. Valg af Revisor og revisorsuppleant
På valg som revisor for 2-årig periode:

  • Niels-Jørgen Ottesen, modtager genvalg

På valg som revisor suppleant for 1-årig periode er

  • Gert Nielsen, modtager genvalg


9. Eventuelt
Herunder uddeling af pokaler for årets største laks og juniorfisk. Der er ingen pokal til havørred pga. fredningen.

Efter generalforsamlingen er foreningen som traditionen tro vært ved franskbrød m/rullepølse eller ost, øl/vand/kaffe og naturligvis æblekage.

Vi glæder os til at se Jer!