Vedtægter Gudenåens Ørredfond - Skibelund Havørredopdræt

Vedtægter for foreningen der forestår drift af GØF's dambrug. Denne forening er momsregistreret og skattepligtig idet der "sælges til ikke medlemmer". CVR 3251 3190

Vedtægter for "Gudenåens Ørredfond - Skibelund Havørredopdræt"

§1 Navn og hjemsted
Foreningens navn er "Gudenåens Ørredfond - Skibelund Havørredopdræt".
Hjemsted er den samme jurisdiktion som Gudenåens Ørredfond.

§2 Formål og virksomhed
Formålet med "Gudenåens Ørredfond - Skibelund Havørredopdræt" er at forestå driften af Gudenåens Ørredfond's vildfiskedambrug (Skibelund Havørredopdræt, Skibelundvej 59a, 8850 Bjerringbro):

  • Opdræt af havørred yngel, ½års, 1års, smolt og type store baseret på havørred vildfisk fra Gudenåen og tilløb til Randers Fjord.
  • Udsætning af havørred yngel i Gudenå og tilløb til Randers Fjord som del af de udsætningsplaner de statslige myndigheder udarbejder.

§3 Medlemskab
Som medlem af "Gudenåens Ørredfond - Skibelund Havørredopdræt" optages lyst-/sportsfiskeforeninger der er medlem af Gudenåens Ørredfond.

§4 Indmeldelse og udmeldelse
Indmeldelse og udmeldelse sker ved henvendelse til kasseren. Udmeldelse skal ske skriftligt til kasseren inden 1. december såfremt udmeldelse skal anses for gyldig for det næste regnskabsår.
Udmeldte foreninger kan ikke gøre krav på formue og aktiviteter.

§5 Kontingent
Kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling.

§6 Bestyrelsen
Gudenåens Ørredfond - Skibelund Havørredopdræts bestyrelse udgøres af repræsentanter fra bestyrelsen i Gudenåens Ørredfond.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med Formand, Næstformand og Kasserer.

§7 Bestyrelsesmøder
Bestyrelses møder afholdes efter formandens beslutning, samt hvis mindst halvdelen af bestyrelsen fremsætter ønske herom. Indkaldelse til bestyrelsesmøder foretages af formanden eller i hans fravær næstformanden.

Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden.

På bestyrelsesmøder træffes beslutninger ved almindelig stemmeflertal blandt de tilstedeværende medlemmer, således hvert medlem har en stemme. I tilfælde af stemmelighed er formandens - og i hans fravær næstformandens - stemme afgørende.
Bestyrelsen er ikke beslutningsdygtig, medmindre mindst halvdelen af dens medlemmer, deriblandt formanden eller næstformanden er tilstede.

§8 Regnskab
Regnskab skal være momsregistreret. Foreningens aktiver skal placeres på bankkonto hvortil kun kasseren har adgang.

Regnskabsåret går fra 1.januar til 31. december.
Større udgifter må kun afholdes efter bestyrelsens vedtagelse.

§9 Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Generalforsamling holdes sammen med generalforsamling for Gudenåens Ørredfond i marts måned, idet punkterne dirigent, beretning, kontingent og revisor er fælles.

Generalforsamlingen skal være varslet med minimum 4 uger.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent*
  2. Bestyrelsens beretning fremlægges af formanden til godkendelse *
  3. Revideret regnskab fremlægges af kasseren til godkendelse
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Fastsættelse af kontingent *
  6. Valg af 2 revisorer *
  7. Evt.

(*: Fælles med Gudenåens Ørredfond)

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 1. marts.

Ekstraordinær generelforsamling afholdes efter bestyrelsens skøn eller efter begæring underskrevet af mindst en forenings bestyrelsesmedlemmer. Begæringen skal indeholde det eller de forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen. Begæringen stiles bestyrelsens formand ved anbefalet brev og generalforsamlingen skal indvarsles med mindst 14 dages varsel, og skal være afholdt senest 6 uger efter begæringen.

 

§10 Ophævelse af Gudenåens Ørredfond - Skibelund Havørredopdræt

Ophævelse af "Gudenåens Ørredfond - Skibelund Havørredopdræt" kan kun ske ved lovligt indvarslet generalforsamling med dagsorden: "Ophævelse af Gudenåens Ørredfond - Skibelund Havørredopdræt". En ophævelse kræver 4/5 af de stemmeberettigede medlemmer stemmer for.

Er der ikke mødt det tilstrækkelige antal medlemmer, kan der med 8 dages varsel på ny indvarsles til generalforsamling med dagsorden: "Ophævelse af Gudenåens Ørredfond - Skibelund Havørredopdræt". Generalforsamlingen er nu beslutningsdygtig ved de mødte, og ophævelse kan da finde sted, såfremt 4/5 af de stemmeberettigede fremmødte medlemmer stemmer for.

Ved ophævelse af "Gudenåens Ørredfond - Skibelund Havørredopdræt" skal formue og aktiver overdrages til Gudenåens Ørredfond.

 

Således vedtaget på:

  • Stiftende generalforsamling 8-1-2015